Wuthering Waves Fan Creation Event Winners Reveal

 
Wuthering Waves Fan Creation Event has concluded, and we want to express our heartfelt appreciation to all participants for their dedication and creativity in our fan art event.

Let's view the winning entries and their contributors!1st Place
Artist: @jvn_artwork
 
 
 
2nd Place


Artist: @jwijaya_art

3rd Place


Artist: @meltyrice
Artist: @workofkyle
Artist: tuttlesart
Artist: reyluvrt
 
4th Place


Artist: @Quinny_il
Artist: @www_folder
Artist: @MouchuDOCC
Artist: @SnowLeArt
Artist: @NatureSan0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artist: @Kaiyah_33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artist: @lamidraws
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artist: @MaeruMui
 
 
 
 
Artist: @Minxei
 
 
 
 
 
 
 
 
Artist: @20zenny
 
 
 
 
Artist: @guii1210
 
 
 
 
Artist: @Yuhel_
 
 
Artist: @2_vziu
 
 
 
Artist: @inkkubox
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artist: @Chunnyeol
 
 
 
 
Artist: @NiahtiArt
 
 
 
                                       
                                       
 
Artist: @Kusssrt
 
 
 
 
Artist: @nest_virgo
 
 
 
 
Artist: @nurarenn_
 
 
 
 
Artist: @gohanDuck_
 
 
 
 
Artist: ebbifuri
 
 
 
 
Artist: reika_draws
 
 
 
 
Artist: jiroillust
 
 
WutheringWaves.gg
WutheringWaves.gg
Articles: 151